Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni

Miasto Opole wraz z Ogrodem Zoologicznym w Opolu
realizuje na podstawie umowy nr RPOP.05.01.00-16-0013/15 – 00 z dnia 16.12.2015 Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest ochrona ex situ 13 gatunków zwierząt i roślin. Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącej szklarni tak, aby dostosować ją zarówno do potrzeb ochrony ex situ jak i do potrzeb przyszłej reintrodukcji tychże gatunków. W ramach projektu Ogród Zoologiczny wykona takie zadanie: przebudowa i rozbudowa szklarni w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu, zasiedlenie obiektu gatunkami chronionymi zwierząt i roślin oraz działania informacyjne. W celu wzmocnienia efektywności ochrony gatunków zostaną zrealizowane działania promujące wiedzę na temat zagrożonych roślin i zwierząt. Będą to działania o charakterze nieinfrastrukturalnym: wydarzenia promocyjne, spotkania, publikacje itp. Przeprowadzone zostaną także działania informujące o projekcie, jego celu oraz fakcie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Obiekt objęty projektem nie jest zabytkiem, natomiast znajduje się na obszarze Parku Miejskiego, Wyspa Bolko, który ze względu na lokalizację podlega ochronie konserwatorskiej.

Wartość projektu:   6.380.409,22 zł
Wartość środków kwalifikowanych:   5.301.932,21 zł
Wartość dofinansowania:   4.241.015,57 zł.

© 2022 ZOO Opole