Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w Zoo Opole w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w ZOO w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Miasto Opole wraz z Ogrodem Zoologicznym w Opolu oraz w Partnerstwie z Gminą Dąbrowa i Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie zrealizowało projekt pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Głównym celem projektu była ochrona ex situ 13 gatunków zwierząt i roślin:
– kraski,
– podgorzałki,
– bataliona,
– kulona,
– hełmiatki,
– ohara,
– bernikli białolicej,
– pijawki lekarskiej,
– żółwia greckiego,
– żółwia mauretańskiego,
– szczeżui wielkiej,
– kotewki orzech wodny,
– salwinii pływającej.

W ramach projektu zaadaptowano i dostosowano istniejącą szklarnię do potrzeb ochrony ex situ oraz przyszłej reintrodukcji ww. gatunków. Po przebudowie w szklarni znalazły schronienie rośliny i zwierzęta pozyskane od partnerów posiadających w swych zasobach przedstawicieli zagrożonych gatunków.

W celu promowania wiedzy o zagrożonych wyginięciem roślinach i zwierzętach, a także zwrócenia uwagi na konieczność ich ochrony zrealizowano również działania o charakterze nieinfastrukturalnym: wydarzenia promocyjne, spotkania, publikacje, cykl filmów o gatunkach zagrożonych, itp.

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-013/15-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16.12.2015 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu: Gmina Dąbrowa, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Wartość projektu ogółem: 5 995 899,54 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 987 401,77 PLN
Wartość dofinansowania: 3 989 422,67 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2015 r. – 31.12.2018 r.