Wodny świat czesko-polskiego pogranicza

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym przez ogrody zoologiczne Miasta Opola i Miasta Dvůr Králové (Czechy).

Głównym celem projektu pt. „Wodny świat czesko – polskiego pogranicza”jest stworzenie wspólnej, kompleksowej oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego, która prezentować będzie faunę i florę wodnego świata zarówno w zakresie gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Dzięki projektowi możliwa będzie prezentacja wodnego świata z punktu widzenia kilku perspektyw. ZOO Opole prezentować będzie – Życie pod wodą, a ZOO Dvůr Králové a.s. – Życie nad wodą. Komplementarność działań pozwoli wywołać wzajemną wymianę odwiedzających. Wspólnym celem partnerów jest zapoznanie turystów odwiedzających region z bogactwem kulturowym i przyrodniczym obu obszarów. Celem długofalowym partnerów jest wzrost liczby turystów oraz zwiększenie popytu na usługi podmiotów gospodarczych poprzez podniesienie jakości atrakcji turystycznych.

Utworzona zostanie ekspozycja w ZOO Dvůr Králové  – „Afryka Południowo – Zachodnia”, przedstawiająca życie wodne nad powierzchnią. W ramach kompleksowej ekspozycji powstanie: zbiornik i zaplecze dla wydr, zbiornik, zaplecze i woliera dla flamingów i warzęch, zbiornik, zaplecze i woliera dla pelikanów afrykańskich i żabiru afrykańskiego. Utworzona zostanie ekspozycja pingwinów przylądkowych, której głównym elementem będzie zbiornik wodny z wydajnym systemem filtracyjnym i zapleczem. Ekspozycje zostaną połączone uliczkami i utworzą ścieżkę edukacyjną z możliwością oglądania zwierząt w ich naturalnym środowisku. Na końcu ścieżki powstanie budynek będący wstępem do życia pod powierzchnią. Turysta dowie się tutaj, że dalsza część ekspozycji znajduje się w opolskim zoo. Dowie się o ofercie Opola stanowiącej drugi etap projektu, tzn. budowę akwariów.

Miasto Opole działając poprzez swoją jednostkę – Ogród Zoologiczny w Opolu jest odpowiedzialne za realizację podwodnej części ekspozycji związanej ze światem wodnego życia. Zadanie obejmuje wykonanie budynku akwariów dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu z zagospodarowaniem terenu. Obiekt zastąpi istniejący nieużytkowany obecnie obiekt, przeznaczony do rozbiórki, będzie miejscem ekspozycji akwariów m. in. ryby rzeki Kongo, rafy koralowej, ryby ławicowe, mureny, ryby Australii, płaszczki morskie 'touchpool’, ryby Amazonii. Powstanie również zewnętrzny zbiornik – Zakola Odry (Odrarium) z rybami rodzimymi (m.in. leszcze, płocie, brzany, sandacze, szczupaki). W mniejszych akwarium pokazane będą koniki morskie, krewetki i wężowidła.  

W ramach projektu przewidziana jest także współpraca ekspertów w dziedzinie ochrony danych gatunków
i wymiana doświadczeń. Planowane są wizyty ekspertów, wspólne spotkania i szkolenia służące wzajemnemu przekazywaniu doświadczeń w dziedzinie pracy z danym gatunkiem chronionym. Wymiana ekspertów polegać będzie na organizacji spotkań w ZOO Dvůr Králové i w ZOO Opole.

W ramach projektu prowadzone będą wspólne działania marketingowe i promocyjne scalające ruch turystyczny
w regionach. Przygotowana zostanie wspólna kampania marketingowa. Jej podstawowe elementy to: system wspólnych biletów, wspólna mobilna wystawa plenerowa, przygotowanie przez każdego z partnerów po  jednym filmie, przygotowanie wspólnego folderu dotyczącego inwestycji po polskiej i czeskiej stronie oraz ulotek promujących projekt i swoją ofertę.

W szczególności projekt skierowany jest do polskich i czeskich turystów, odwiedzających partnerskie regiony
i miasta, mieszkańców miast i wsi partnerskich regionów, województw ościennych, podmiotów gospodarczych
z sektora turystycznego oraz pracowników ogrodów zoologicznych i środowiska związanego z ochroną przyrody regionu polsko-czeskiego.

Projekt wpłynie na rozwój turystyki weekendowej, rodzinnej, da możliwość zapoznania się z nowymi atrakcyjnymi obiektami związanymi z dziedzictwem przyrodniczym.

Dzięki realizacji projektu zacieśni się współpraca między Opolem i Dvůr Králové. Projekt zwiększy aktywność obu miast  w zakresie współdziałania na rzecz promocji potencjału turystycznego regionu.

Nr umowy o dofinansowanie: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001860
Data podpisania umowy o dofinansowanie:  02.03.2022 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
Lider projektu:  Miasto Opole
Partner projektu: ZOO Dvůr Králové a.s.
Wartość projektu ogółem: 9 384 692,50 euro
Wartość wydatków kwalifikowalnych:  5 853 455,45 euro
Wartość dofinansowania: 4 246 281,95 euro
Okres realizacji projektu:  18.02.2019 r.  –  31.12.2023 r.