Wodny świat czesko-polskiego pogranicza

Wodny świat czesko – polskiego pogranicza

Projekt zrealizowany został w partnerstwie ponadnarodowym przez ogrody zoologiczne Miasta Opola i Miasta Dvůr Králové (Czechy).

Głównym celem projektu pt. „Wodny świat czesko – polskiego pogranicza” było stworzenie wspólnej, kompleksowej oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego, która prezentować będzie faunę i florę wodnego świata zarówno w zakresie gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Dzięki projektowi możliwa jest prezentacja wodnego świata z punktu widzenia kilku perspektyw. ZOO Opole prezentuje – Życie pod wodą, a ZOO Dvůr Králové a.s. – Życie nad wodą. Wspólnym celem partnerów było zapoznanie turystów odwiedzających region z bogactwem kulturowym i przyrodniczym obu obszarów. Celem długofalowym partnerów był wzrost liczby turystów oraz zwiększenie popytu na usługi podmiotów gospodarczych poprzez podniesienie jakości atrakcji turystycznych.

W ZOO Dvůr Králové  utworzona została ekspozycja – „Afryka Południowo – Zachodnia”, przedstawiająca życie wodne nad powierzchnią. W ramach kompleksowej ekspozycji powstały: zbiornik, zaplecze i woliera dla flamingów i warzęch, zbiornik, zaplecze i woliera dla pelikanów afrykańskich i żabiru afrykańskiego. Utworzona została ekspozycja pingwinów przylądkowych, której głównym elementem jest zbiornik wodny z wydajnym systemem filtracyjnym i zapleczem. Ekspozycje zostały połączone uliczkami i tworzą ścieżkę edukacyjną z możliwością oglądania zwierząt w ich naturalnym środowisku. Na końcu ścieżki powstał budynek będący wstępem do życia pod powierzchnią. Turysta dowie się tutaj, że dalsza część ekspozycji znajduje się w opolskim zoo. Oferta Opola stanowi drugi etap projektu, tzn. budowę akwariów.

Miasto Opole działając poprzez swoją jednostkę – Ogród Zoologiczny w Opolu było odpowiedzialne za realizację podwodnej części ekspozycji związanej ze światem wodnego życia. Zadanie obejmowało wykonanie budynku akwariów dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu z zagospodarowaniem terenu. Obiekt zastąpił istniejący nieużytkowany obecnie obiekt, przeznaczony do rozbiórki, w którym powstały akwaria m. in. ryby rzeki Kongo, rafy koralowej, ryby ławicowe, mureny, ryby Australii, płaszczki morskie 'touchpool’, ryby Amazonii. Powstał również zewnętrzny zbiornik – Zakole Odry (Odrarium) z rybami rodzimymi (m.in. leszcze, płocie, brzany, sandacze, szczupaki). W mniejszych akwariach prezentowane są koniki morskie, krewetki i wężowidła.  

W ramach projektu przewidziana była również współpraca ekspertów w dziedzinie ochrony danych gatunków i wymiana doświadczeń. Zrealizowanych zostało 8 wizyt ekspertów, wspólne spotkania
i szkolenia służące wzajemnemu przekazywaniu doświadczeń w pracy z różnymi gatunkami chronionym. Wymiana ekspertów polegała na organizacji spotkań w ZOO Dvůr Králové i w ZOO Opole.

W ramach projektu prowadzone były wspólne działania marketingowe i promocyjne scalające ruch turystyczny w regionach. Przygotowana została wspólna kampania marketingowa. Jej podstawowe elementy to: system wspólnych biletów, wspólna mobilna wystawa plenerowa, przygotowanie przez każdego z partnerów po  jednym filmie, przygotowanie wspólnego folderu dotyczącego inwestycji po polskiej i czeskiej stronie oraz ulotek promujących projekt i swoją ofertę.

W szczególności projekt skierowany był do polskich i czeskich turystów, odwiedzających partnerskie regiony i miasta, mieszkańców miast i wsi partnerskich regionów, województw ościennych, podmiotów gospodarczych z sektora turystycznego oraz pracowników ogrodów zoologicznych i środowiska związanego z ochroną przyrody regionu polsko-czeskiego.

Projekt miał wpływ na rozwój turystyki weekendowej, rodzinnej, umożliwił zapoznanie się z nowymi atrakcyjnymi obiektami związanymi z dziedzictwem przyrodniczym.

Dzięki realizacji projektu zacieśniła się współpraca między Opolem i Dvůr Králové. Projekt zwiększy aktywność obu miast w zakresie współdziałania na rzecz promocji potencjału turystycznego regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wodnego Świata po stronie czeskiej: https://safaripark.cz/cz/o-zoo/podpora-eu/vodni-svet-polsko-ceske-pohranici

Zapraszamy do Safari Dvůr Králové: https://safaripark.cz/cz/zvirata-a-expozice

Jakie gatunki zwierząt możemy podziwiać w Akwarium w ZOO Opole i ZOO Dvůr Králové?  Sprawdź w filmie:

Nr umowy o dofinansowanie: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001860
Data podpisania umowy o dofinansowanie:  02.03.2022 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
Lider projektu:  Miasto Opole
Partner projektu: ZOO Dvůr Králové a.s.
Wartość projektu ogółem:  9 384 692,50 EUR
Wartość wydatków kwalifikowalnych:  5 853 455,45 EUR
Wartość dofinansowania:  4 246 281,95 EUR
Okres realizacji projektu:  18.02.2019 r.  –  31.12.2023 r.
Vodní svět česko-polského pohraničí

Projekt byl realizován v nadnárodním partnerství zoologické zahrady města Opole a města Dvůr Králové (Česká republika).

Hlavním cílem projektu s názvem „Vodní svět česko-polského pohraničí” bylo vytvořit společnou ucelenou turistickou nabídku polsko-českého pohraničí, která představí faunu a flóru vodního světa jak původních, tak i exotických druhů. Díky partnerství umožňuje projekt představit vodní svět z několika pohledů. ZOO Opole představuje – Život pod vodou a ZOO Dvůr Králové – Život nad vodou. Společným cílem partnerů bylo seznámit návštěvníky regionu s kulturním a přírodním bohatstvím obou oblastí. Dlouhodobým cílem partnerů bylo zvýšení počtu turistů a zvýšení poptávky po službách provozovatelů prostřednictvím zkvalitnění turistických atraktivit.

V ZOO Dvůr Králové vznikla expozice „Jihozápadní Afrika”, která představuje vodní život nad hladinou. V rámci rozsáhlé expozice byla vytvořena nádrž, zázemí a voliéra pro plameňáky a kolpíky, nádrž, zázemí a voliéra pro pelikány africké a čápy sedlaté. Byla vytvořena expozice tučňáků brýlových, jejímž hlavním prvkem je vodní nádrž s účinným filtračním systémem a zázemím. Exponáty byly propojeny mlatovými cestami a tvoří naučnou stezku s možností pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí. Na konci stezky byla postavena budova, která slouží k seznámení se životem pod hladinou. Zde se turista dozví, že zbytek expozice se nachází v opolské zoologické zahradě. Opolská nabídka představuje druhou etapu projektu, tedy výstavbu akvárií.

Město Opole prostřednictvím své zoologické zahrady v Opolí bylo zodpovědné za realizaci podvodní části výstavy týkající se světa vodních živočichů. Součástí úkolu byla výstavba budovy akvária pro opolskou zoologickou zahradu s terénními úpravami. Budova nahradila stávající nevyužívanou budovu, určenou k demolici, a v níž byla vytvořena akvária zahrnující ryby řeky Kongo, korálové útesy, mělčiny, murény, ryby Austrálie, „touchpool” mořské rejnoky a ryby Amazonie. K dispozici je také venkovní nádrž Odra (Odrarium) s původními rybami (včetně cejnů, plotic, parm, candátů a štik). V menších akváriích se představují mořští koníci, krevety a hadice.

Projekt rovněž umožnil spolupráci odborníků v oblasti ochrany druhů a výměnu zkušeností. Bylo uskutečněno osm odborných návštěv, společných setkání a školení pro vzájemné předávání zkušeností s prací s různými chráněnými druhy. Výměna odborníků spočívala v setkáních v Zoo Dvůr Králové a Zoo Opole.

Součástí projektu byly společné marketingové a propagační aktivity zaměřené na integraci cestovního ruchu v regionech. Byla připravena společná marketingová kampaň. Jejími základními prvky jsou společný systém prodeje vstupenek, společná mobilní venkovní expozice, příprava jednoho filmu každým partnerem, příprava společné složky o investicích na polské a české straně a letáky propagující projekt a jejich nabídku.

Projekt byl zaměřen zejména na polské a české turisty navštěvující partnerské regiony a města, obyvatele měst a obcí v partnerských regionech, sousedních vojvodstvích, podnikatele v cestovním ruchu a pracovníky zoologických zahrad a kruhů ochrany přírody v polsko-českém regionu.

Projekt měl vliv na rozvoj víkendové a rodinné turistiky a umožnil seznámit se s novými atraktivními lokalitami přírodního dědictví.

Díky projektu posílila spolupráce mezi Opolím a Dvorem Králové. Projekt zvýší aktivitu obou měst v oblasti spolupráce na propagaci turistického potenciálu regionu.

Podívejte se na nabídku Vodního světa na české straně: https://safaripark.cz/cz/o-zoo/podpora-eu/vodni-svet-polsko-ceske-pohranici

Zveme vás do Safari Dvůr Králové: https://safaripark.cz/cz/zvirata-a-expozice

Jaké druhy zvířat můžeme obdivovat v akváriu v Zoo Opole a Zoo Dvůr Králové? Podívejte ve videu:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001860

Datum podpisu smlouvy o financování: 02.03.2022.

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj

Program: INTERREG V-A Česká republika-Polsko

Vedoucí partner projektu: Město Opole

Partner projektu: ZOO Dvůr Králové a.s.

Celková hodnota projektu: 9 384 692,50 EUR

Hodnota způsobilých výdajů: 5 853 455,45 EUR

Hodnota spolufinancování: € 4 246 281,95 EUR

Období realizace projektu: 18.02.2019 – 31.12.2023