Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni

Tytuł projektu Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer umowy RPOP.05.01.00-16-0013/15-00 z dnia 16.12.2015 r.

Miasto Opole wraz z Ogrodem Zoologicznym w Opolu zakończyło realizację Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Głównym założeniem projektu jest ochrona ex-situ 13 gatunków zwierząt i roślin: kraski, podgorzałki, bataliona, kulona, hełmiatki, ohara, bernikli białolicej, pijawki lekarskiej, żółwia greckiego, żółwia mauretańskiego, szczeżui wielkiej, kotewki orzecha wodnego, salwinii pływającej. W związku z tym przebudowano oraz rozbudowano istniejącą szklarnię, tak, aby dostosować ją zarówno do potrzeb ochrony ex-situ jak i do potrzeb przyszłej reintrodukcji tychże gatunków.

Powyższe zadanie zrealizowano przy udziale partnerów posiadających w swych zasobach przedstawicieli zagrożonych gatunków. Partnerami w tym zakresie są: Gmina Dąbrowa – odpowiedzialna za umożliwienie pozyskania z zasobów naturalnego środowiska przyrodniczego, leżącego na terenie Gminy Dąbrowa, osobników gatunków zagrożonych roślin i zwierząt: kotewki orzecha wodnego, salwinii pływającej i szczeżui wielkiej oraz Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – odpowiedzialny za przekazanie po 1 parze zagrożonych krasek, podgorzałek, batalionów i kulonów.

Poza wymienionymi okazami przewidziano również ekspozycję innej, egzotycznej roślinności opisanej i oznaczonej tabliczkami edukacyjnymi.

W części wystawowej szklarni znajdują się zbiorniki wodne (w tym kaskada ze zbiornikiem wodnym odgrodzonym od zwiedzających ścianą szklaną w celu ekspozycji szczeżui wielkiej i kotewki orzecha wodnego, strumień z małym zbiornikiem wodnym, zbiornik wodny z drewnianą kładką), akwarium na pijawki lekarskie, wybieg dla żółwi lądowych oraz woliera dla ptaków,

Zagospodarowano również teren wokół szklarni. Wykonano utwardzone ścieżki i drogi dojazdowe. Na zewnątrz znajduje się woliera ze stawem dla ptaków wodnych. Dokonano wielu nasadzeń nowej roślinności. Całość wkomponowana jest w starodrzewie, a więc zachowany został specyficzny i niepowtarzalny charakter opolskiego ogrodu zoologicznego.

Realizacja projektu zapewni ochronę ex-situ gatunków chronionych oraz możliwość reintrodukcji nadwyżkowych roślin i zwierząt w przyszłości.

Otwarty, wystawowy charakter inwestycji umożliwia atrakcyjną edukację poglądową. Taka konstrukcja zapewnia maksymalizację dostępu do obserwacji roślin i zwierząt przy jednoczesnym zminimalizowaniu ingerencji osób trzecich w ich środowisko i otoczenie.

W obiekcie znajduje się także sala dydaktyczna, wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz pomieszczenie przeznaczone na szkółkę i regenerację roślin z części ekspozycyjnej.

Wartość ogółem Projektu: 5 995 899,54 PLN
Wartość środków kwalifikowalnych: 4 987 401,77 PLN
Wartość dofinansowania: 3 989 422,67 PLN

© 2022 ZOO Opole